Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Αύριο το οικογενειακό επίδομα-ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Αύριο το οικογενειακό επίδομα-ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

900
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα επιδόματα για το τέταρτο τρίμηνο θα καταβληθούν αύριο 18 Δεκεμβρίου 2014 στους δικαιούχους.Όπως είχε γίνει γνωστό ήδη από τον Σεπτέμβριο η καταβολές των οικογενειακών επιδομάτων θα γίνουν έναν μήνα νωρίτερα από τον αρχικό υπολογισμό και έτσι τα χρήματα θα πιστωθούν αύριο στους δικαιούχους ενώ αρχικά ήταν να μπουν στους λογαριασμούς τον Ιανουάριο.

 
Σε ποιους χορηγείται το οικογενειακό επίδομα
 
Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών (σχετ. ν.δ. 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» και άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/83).
 
Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (αρθ. 1 παρ. 1 ν. 4075/2012).
 
Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β΄ βαθμού (αρθ. 1 παρ.2 4075/2012).
 
Από το άρθρο πρώτο της παραγράφου Α΄ υποπαράγραφός ΙΑ.3 εδάφιο 1.Α΄του ν. 4254/2014 (Α΄85), προκύπτει ότι το 2014 είναι το τελευταίο έτος καταβολής του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ, τα δε ανά κατηγορία ποσά του συγκεκριμένου επιδόματος μειώνονται στο μισό των χορηγουμένων κατά το έτος 2013.
 
 
Οι προϋποθέσεις για το οικογενειακό επίδομα
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:
 
η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας
ή τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας
ή τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία
ή τουλάχιστον δίμηνη αποχή απο την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας-λοχείας.
 
Σημείωση: τονίζεται ότι ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης δεν μπορει να θεωρηθεί ο χρόνος χορηγηθείσας από τον ΟΑΕΔ Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, διότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
 
Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται οικογενειακό επίδομα πρέπει:
 
να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών, αν σπουδάζουν
αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
να είναι άγαμα
να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
newsit.gr