Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Γονικη αδεια ανατροφης τεκνου ή μειωμενο ωραριο σε πατερα υπαλληλο

Γονικη αδεια ανατροφης τεκνου ή μειωμενο ωραριο σε πατερα υπαλληλο

1134
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4210/13 καταργείται το εδάφιο γ’ της παραγράφου 3 το άρθρου 60 του ν. 3584/2007 και δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται.

Με την εγκύκλιο ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51 /οικ.34813/27.12.2013 δόθηκαν διευκρινίσεις επί της ανωτέρω διάταξης και διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι, με την έναρξη ισχύος του Ν.4210/13, (ημερ. δημοσ. 21.11.2013) ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ’ αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου του και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., (ήδη παρ.2 άρθρο 60 Ν.3584/07 για τους ΟΤΑ).

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠ.ΕΣ. για τα θέματα χορήγησης διευκολύνσεων για την ανατροφή τέκνου, σε πατέρα δημόσιο υπάλληλο, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3528/07 όταν είχε εκδοθεί το Φεβρουάριο του 2007, διευκρίνισε με την εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1452/11838/19.05.2008 τα εξής:

«Σημειώνεται ότι ο πατέρας-υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ανάλογα με την ηλικία που είχε το τέκνο του κατά την 9η Φεβρουάριου 2007, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3528/2007, καθώς και με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του.

Συναφώς και η διάρκεια της συνεχόμενης άδειας ανατροφής θα υπολογιστεί με βάση την ηλικία που είχε το τέκνο κατά την 9η Φεβρουάριου 2007. Ειδικά για τον υπολογισμό της δικαιούμενης άδειας ανατροφής δύναται να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:

                 1452 ώρες* – Χ ώρες**
                  9 μήνες    χ   1452

* 1452 ώρες: ο αριθμός των ωρών που αντιστοιχεί στο σύνολο του μειωμένου ωραρίου από την λήξη της λοχείας έως το τέκνο να γίνει τεσσάρων (4) ετών.

** Χ ώρες: ο αριθμός των ωρών του μειωμένου ωραρίου που πλασματικά διανύθηκε από τη λήξη της λοχείας (3μήνα) έως την ημέρα της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας ή την 9η Φεβρουάριου 2007, ημερομηνία θέσπισης του δικαιώματος για τον πατέρα, οι οποίες θα μετρηθούν αρχικώς σε εργάσιμες ημέρες (22 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα) και κατόπιν θα μετατραπούν σε ώρες πολλαπλασιαζόμενες αναλόγως είτε με το 2 είτε με το 1 (διότι 1 ή 2 ώρες είναι το ημερήσιο μειωμένο ωράριο ανάλογα με την ηλικία του τέκνου).

Σημειώνεται ότι ο πατέρας-υπάλληλος έχει δικαίωμα χρήσης όλου του εννιαμήνου ή του μειωμένου ωραρίου, αν το τέκνο του έχει γεννηθεί μετά την 9η Φεβρουάριου 2007 και η εργαζόμενη σύζυγος δεν κάνει καμία χρήση όμοιων διευκολύνσεων».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω, και κατ’ αναλογική ερμηνεία των παλαιότερων διευκρινιστικών οδηγιών, συνάγεται ότι η άδεια ανατροφής τέκνου ή το μειωμένο ωράριο χορηγούνται στον πατέρα υπάλληλο, όταν η σύζυγός του δεν εργάζεται υπολογιζόμενα κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του τέκνου και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τα 4 έτη.

Συνεπώς, κατά την άποψή μας, σύμφωνα με τις παλαιότερες οδηγίες του Υπουργείου για το ίδιο θέμα για την εφαρμογή του κατά τη δημοσίευση του αρχικού νόμου, δικαιούχοι των ανωτέρω διευκολύνσεων είναι τόσο οι υπάλληλοι που αποκτούν τέκνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4210/13, (ημερ. δημοσ. 21.11.2013), οι οποίοι δικαιούνται στο σύνολό τους τις διευκολύνσεις, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που έχουν ήδη τέκνα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4210/13, για τους οποίους οι διευκολύνσεις υπολογίζονται ανάλογα με την ηλικία του τέκνου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4210/13 καθώς και με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας του.

Παράδειγμα υπολογισμού 9μηνης άδειας ανατροφής βάσει του μαθηματικού τύπου της ανωτέρω εγκυκλίου.

Έστω ότι το τέκνο την ημερομηνία ψήφισης του νόμου είναι 15 μηνών.

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ωρών που πλασματικά διανύθηκε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είναι
(15 μήνες που είναι η ηλικία του τέκνου – 3 μήνες που είναι η άδεια λοχείας) χ (2 ώρες που είναι το μειωμένο ωράριο που θα έπαιρνε ημερησίως) χ 22 εργάσιμες ημέρες =
(12 χ 2) χ 22 =
24 χ 22= 528

Τότε, η 9μηνη γονική άδεια ανατροφής που δικαιούται ο πατέρας βάσει του παραπάνω μαθηματικού τύπου υπολογίζεται ως εξής:

9 μήνες χ  1452 ώρες – 528 ώρες =
                           1452

9 μήνες χ         924=
              1452

9 μήνες χ  0,64 = 5,76 μήνες άδεια αντί του μειωμένου ωραρίου

πηγη