Αρχική ΕΛΛΑΔΑ «Μετά την ισχύ του ν. 3979/2011 ποιο το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο του...

«Μετά την ισχύ του ν. 3979/2011 ποιο το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο του Aστυνομικού Προσωπικού που ασκεί καθήκοντα γραμματειακής ή γραφικής υπηρεσίας.»

833
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Κάθε δε υπέρβαση του εβδομαδιαίου ακρότατου ορίου του ωραρίου των 42 ωρών αντιβαίνει στο π.δ. 394/2011 και ως εκ τούτου είναι άνευ ετέρου παράνομη.”

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ερωτάται: «Μετά την ισχύ του ν. 3979/2011 ποιο το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο του αστυνομικού προσωπικού που ασκεί καθήκοντα γραμματειακής ή γραφικής υπηρεσίας.»
Σύμφωνα με το αρθρ. 1 παρ. 1 περίπτωση α’ του π.δ. 394/2001 ορίζονται τα σχετικά με το ωράριο του αστυνομικού προσωπικού τα ακόλουθα:
«Οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία»

Επιπρόσθετα κατά το ίδιο άρθρο παρ. 3 ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν κατά την κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. Και στην περίπτωση αυτή ως ανώτατος χρόνος εργασίας για το αστυνομικό προσωπικό που εκτελεί γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία ορίζονται οι 42 ώρες εβδομαδιαίως.

Περαιτέρω κατά το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 θεσπίστηκαν τα ακόλουθα:

«Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.»

Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’ 126), αντικαθίσταται ωε εξής:

«5. α) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40):

αα) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών,

ββ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών και φορέων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή με τη μορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνέργου ή που επιτελούν εργασίες υπαίθρου,

γγ)για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ, με ειδικότητα προγραμματιστών Η/Υ και Αυτοματισμού Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των μηχανών προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών – επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών μέσων εισόδου στοιχείων), που υπηρετούν στις υπό στοιχείο αα’ υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητα από αν απασχολούνται σε μηχανογραφικά κέντρα ή υπηρεσίες πληροφορικής ή σε υπηρεσίες που διαθέτουν συστήματα Η/Υ ή εξοπλισμό προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ,…….»

Εκ των ανωτέρων καθίσταται σαφές ότι πράγματι τροποποιήθηκε το εβδομαδιαίο ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων και συνεκδοχικά του αστυνομικού προσωπικού που εκτελεί γραμματειακή και γραφική υπηρεσία και πλέον ορίστηκε η 40ωρη πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία για αυτούς και θεσπίστηκαν επιπλέον ρυθμίσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης αυτών.
Καμία μεταβολή ωστόσο δεν επήλθε σχετικά με την εργασία του αστυνομικού προσωπικού για την εργασία που παρέχει αυτό πέραν του πενθημέρου. Τα ανώτατα όρια εργασίας αυτής συνεχίζουν να ρυθμίζονται ειδικά (και αποκλειστικά) από το άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 394/2011. Σύμφωνα δε με αυτό σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα για το προσωπικό που εκτελεί γραμματειακή και γραφική υπηρεσία το ωράριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 42 ώρες εβδομαδιαίως. Κάθε δε υπέρβαση του εβδομαδιαίου ακρότατου ορίου του ωραρίου των 42 ωρών αντιβαίνει στο π.δ. 394/2011 και ως εκ τούτου είναι άνευ ετέρου παράνομη.

Συμπερασματικά: Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο εβδομαδιαίο ωράριο του αστυνομικού προσωπικού  που εκτελεί γραμματειακή ή γραφική εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 42 ώρες ακόμα και σε περίπτωση εργασίας αυτού πέραν του πενθημέρου.

Ο γνωμοδοτών

Αθανάσιος Ι. Χαριστός
Δικηγόρος

ΑΠΟ POLICENET