Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Ολες οι τροποποιησεις στον κανονισμο αδειων των αστυνομικων.

Ολες οι τροποποιησεις στον κανονισμο αδειων των αστυνομικων.

1428
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η υπ’ αριθ. 72394/13/2006850 από 29-12-2013 Εγκύκλιος Διαταγή του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία γνωστοποιούνται οι ρυθμίσεις που επήλθαν με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254/2013) και τις τροποποιήσεις που επέρχονται στον Κανονισμό αδειών των Αστυνομικών.Διαβάστε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου.

 

ΘΕΜΑ: Ν.4210/2013: “Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ τ. Α΄ 254/2013 δημοσιεύθηκε ο ν.4210/2013 με τον τίτλο του θέματος.

Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου:

1. Καταργείται η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 50 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας- ΥΚ) που προέβλεπε τη χορήγηση ειδικής άδειας 1 ημέρας ανά δίμηνο στους δημόσιους πολιτικούς υπάλληλους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή («μηχανογραφική» άδεια), καθώς επίσης και κάθε άλλη διάταξη που ρύθμιζε το ίδιο ζήτημα για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ (άρθρο 1).Συνεπώς καταργείται η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του π.δ. 27/1986 που προβλέπει τη χορήγηση της εν λόγω άδειας και στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Τροποποιείται η διαδικασία και οι όροι χορήγησης αναρρωτικών αδειών για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου (άρθρα 2 και

3). Το σύνολο της βραχυχρόνιας αναρρωτικής μειώνεται στις 8 ημέρες. Δύο από τις ημέρες αυτές (1+1) μπορεί να χορηγούνται χωρίς ιατρική γνωμάτευση ενώ, οι υπόλοιπες έξι (6) με ιατρική βεβαίωση. Παράλληλα η υπηρεσία υποχρεούται να αποστέλλει ιατρό εργασίας για τον κατ’ οίκον έλεγχο των ασθενών υπαλλήλων που κάνουν χρήση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας κατ’ επανάληψη, ενώ η μη διενέργεια του ελέγχου αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμόδιου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Από τις ρυθμίσεις αυτές δεν θίγονται οι διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού που αφορούν το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ. 584/1985).

3. Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2014 η αναστολή χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (άρθρο 4).Από τη διάταξη αυτή δεν θίγονται οι διατάξεις του π.δ. 190/1996 σχετικά με την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Η άδεια εξετάσεων («φοιτητική») που χορηγείται στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης διαμορφώνεται σε συνολικά 10 εργάσιμες μέρες/έτος, από 20 που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια 1 ημέρας αντί 2 που ίσχυε με το παλιό καθεστώς (άρθρο 5).Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και το αστυνομικό προσωπικό κατ’ άρθρο 9 π.δ. 27/1986.

5. Το δικαίωμα λήψης της άδειας ανατροφής τέκνου των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων επεκτείνεται στους γονείς διδύμων ή πολυδύμων κατά ένα εξάμηνο με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός, προκειμένου να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων (σε σχέση με τους λοιπούς γονείς) αναγκών για την ανατροφή των τέκνων τους (παράγραφος 1 άρθρου 6).
Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και το αστυνομικό προσωπικό κατ’ άρθρο 10Α π.δ. 27/1986.

6. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα πολιτικό υπάλληλο του δημοσίου να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της προβλεπόμενης άδειας ανατροφής τέκνου ακόμα και στην περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται.Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και το αστυνομικό προσωπικό κατ’ άρθρο άρθρο 10Α π.δ.27/1986.

7. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 13 επανέρχεται σε ισχύ η ρύθμιση του ν.2672/1998 σχετικά με τη δυνατότητα επικύρωσης εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (fax) μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας. Τα διακινούμενα με τον εν λόγω τρόπο έγγραφα, αφού επικυρωθούν από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

8. Με τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 18 ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικού δικαίου κατά τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Με τις εν λόγω διατάξεις, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται η δικονομική προστασία των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρη η δυνατότητα του υπαλλήλου, αλλά και της ίδιας της διοίκησης να ζητήσει αναστολή της αργίας με αίτηση του υπό την προϋπόθεση ότι θα συντρέχουν μια σειρά αντικειμενικών προϋποθέσεων, όπως η οικονομική κατάσταση, η υπηρεσιακή απόδοση αλλά και οι εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες.Παράλληλα, τροποποιείται ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας, καθώς ορισμένα αδικήματα – παραπτώματα υπάγονται πλέον στο καθεστώς της δυνητικής αργίας.

Επιπλέον, επιταχύνεται και διασφαλίζεται η εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων, καθώς προσδιορίζεται ο τρόπος της ασκήσεως (καταθέσεως) των ενστάσεων και η απόδειξη του εμπροθέσμου αυτών ώστε να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις και ενδεχόμενες ακυρότητες των αποφάσεων.

9. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 19 καθορίζεται ότι σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης, έκδοσης παραπεμπτικού βουλεύματος ή καταδικαστικής απόφασης σε βάρος δημόσιου πολιτικού υπαλλήλου, οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι αυτού οφείλουν εντός προθεσμίας είκοσι ημερών να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την κίνηση ή μη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του υπαλλήλου.

10. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 επέρχονται αλλαγές στο ν.3861/2010 που θεσμοθέτησε το Πρόγραμμα Διαύγεια. Ειδικότερα:

α. επεκτείνεται η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 ανεξάρτητα του οργάνου από το οποίο προέρχονται. Ως εκ τούτου οι πράξεις όλων των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας που περιλαμβάνονται στην ως άνω διάταξη απαιτείται να αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της
νομοθεσίας, οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί, επί μέρους δαπάνες, πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, έγκρισης δαπάνης και οριστικοποίησης πληρωμής, πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης, πράξεις συγκρότησης επιτροπών και ομάδων εργασίας, περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, ατομικές διοικητικές πράξεις η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου κ.λπ.). Σημειώνεται ότι δεν αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας (άρθρο 2 παρ. 4 εδ. δ΄ ν.3861/2010). Η μη ανάρτηση των εν λόγω πράξεων πρέπει να αιτιολογείται.

β. Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο Διαύγεια και το αναρτημένο έγγραφο υπερισχύει έναντι όλων των λοιπών εκδόσεων της πράξης.

γ. Οι πολίτες μπορούν πλέον να επικαλούνται στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες τα αναρτημένα έγγραφα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή και η επικύρωσή τους. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ της πράξης για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τους δημόσιους φορείς. Ομοίως οι Υπηρεσίες μπορούν να κάνουν χρήση του αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) τόσο κατά τη
διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων.

δ. Για τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και του κειμένου της πράξης, ισχύει το ανηρτημένο. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης του εγγράφου οφείλει αμελλητί να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί.

11. Με το άρθρο 25 καταργούνται οι Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών της Διοίκησης για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) καθώς και το προβλεπόμενο σχετικό δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης (βλ. υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.32357 από 28.11.2013 Εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΑΔΑ: ΒΛ12Χ-Κ1Μ).

12. Η παρούσα εγκύκλιος διαταγή μας, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», να κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό των Υπηρεσιών σας. Οι διευθυντές, διοικητές και προϊστάμενοι αυτών, παρακαλούνται όπως προβούν σε λεπτομερή ανάπτυξη της παρούσας κατά τις πραγματοποιούμενες συγκεντρώσεις του προσωπικού τους και ασκούν συνεχή και ουσιαστική καθοδήγηση και έλεγχο για το αντικείμενο του θέματος.

απο ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

πηγη ΔΙΑΥΓΕΙΑ