Αρχική ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Αυξάνεται η Μάχιμη Πενταετία;;; Άρθρο του Βασίλη Πανταζή

Αυξάνεται η Μάχιμη Πενταετία;;; Άρθρο του Βασίλη Πανταζή

907
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Οι διασταυρώσεις και οι αλληλοεξαρτήσεις των διατάξεων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή των Ελλήνων την 22-04-2016, οι απονεμόμενες παροχές που προβλέπονται σε αυτό και τα επιβαλλόμενα μέσω αυτού στους ασφαλισμένους βάρη δεν αποδεικνύουν, για άλλη μια φορά, ότι το ασφαλιστικό σύστημα θα λειτουργεί επ’ ωφελεία των συνταξιούχων. Παράλληλα, δεν εξασφαλίζεται, έστω και μακροπρόθεσμα, με τους επιχειρούμενους περιορισμούς των δικαιωμάτων, η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

 

Όλα τα παραπάνω όμως, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να εντείνει την ανησυχία και το άγχος σας, λέγοντάς σας ότι τροποποιούνται – καταργούνται διατάξεις που δεν ορίζονται στο κατατεθέν σχέδιο νόμου.

Τις τελευταίες ημέρες, έγινα αποδέκτης πολλών τηλεφωνημάτων σας και ανεξάρτητα από το Σώμα (Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό) που υπηρετεί ο καθένας σας, όλοι μου απευθύνατε το εξής ερώτημα: τι μέλλει γενέσθαι με τη «Μάχιμη Πενταετία» και τον τρόπο εξαγοράς αυτής μετά τη ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου; Η αιτία που δικαίως με καλέσατε, όπως προκύπτει από τις δικές σας τοποθετήσεις, είναι τόσο οι δημόσιες τοποθετήσεις κάποιων αναφορικά με το ερώτημα όσο και τα πολλά άρθρα που ανέβηκαν στο διαδίκτυο και μιλούσαν για αυξήσεις στην εξαγορά των διπλών αυτών ετών.

Προσπαθώντας να ερμηνεύσω τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1.β του εν λόγω νομοσχεδίου, σας γνωρίζω τα κάτωθι:

Α) Διάταξη από το άρθρο 15 παρ. 1.β του κατατεθέντος σχεδίου νόμου: «Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών υπαλλήλων και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.». Άρα, υπάρχει ειδοποιός διάκριση μεταξύ των πλασματικών ή μη χρόνων που αναφέρεται ο νομοθέτης.

Β) Διάταξη από το άρθρο 15 παρ. 1.β του κατατεθέντος σχεδίου νόμου: «Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.». Συνεπώς, η διαφοροποίηση της βάσης υπολογισμού του ποσού της εξαγοράς αναφέρεται ρητώς και μόνο στους πλασματικούς χρόνους και σε καμία άλλη περίπτωση.

Γ) Άρθρο 40 παρ. 4 του Π.Δ. 169/2007: «Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται με προσαύξηση σύμφωνα με τα παραπάνω λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.».Άρα, η «Μάχιμη Πενταετία» είναι πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και όχι πλασματικός χρόνος.

Δ) Άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.3865/2010: «Προκειμένου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α΄), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α΄) και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της.». Συνεπώς, ήδη ο ασφαλισμένος που υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας καταβάλλει το ποσό επί του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη.

Ύστερα από τα παραπάνω, η απάντηση στο ως άνω ερώτημα καθίσταται πλέον σαφής και συγκεκριμένα ότι, η επιχειρούμενη από το κατατεθέν ασφαλιστικό νομοσχέδιο διαφοροποίηση της βάσης υπολογισμού του ποσού της εξαγοράς αφορά τα πλασματικά χρόνια και όχι τα πραγματικά, όπως είναι αυτά του άρθρου 40 «Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο» του Π.Δ. 169/2007, ήτοι της «Μάχιμης Πενταετίας».

Σε κάθε όμως περίπτωση, η ως άνω μη διαφοροποίηση της βάσης υπολογισμού της «Μάχιμης Πενταετίας», δε συνιστά για το συνδικαλιστικό κίνημα αιτία μη εγρήγορσης για την προάσπιση τόσο της «Μάχιμης Πενταετίας» όσο και όλων αυτών των διατάξεων που ανατρέπουν τα μέχρι σήμερα ισχύοντα. Ειδικότερα δε για τις συντάξεις λόγω θανάτου, όπου ο θανών – τραυματισθείς (κατά τη εκτέλεση υπηρεσίας ή μη) συνάδελφος δεν έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και της οικογενείας του.

Τέλος, θα πρέπει το συνδικαλιστικό μας Κίνημα να δώσει μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι, παρότι δεν επηρεάζονται οι διατάξεις των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις της τρομοκρατίας και βίαιου συμβάντος, που δικαιούνται πολεμική σύνταξη κ.λπ. και εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου γίνεται η εξής μνεία για τα εν λόγω πρόσωπα: «Η υπαγωγή στον προαναφερόμενο φορέα και των προσώπων αυτών θα εξεταστεί σε δεύτερη φάση και αφού εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξή τους στο φορέα αυτό».

Σας εύχομαι Καλή Ανάσταση!!!

Προσοχή στις απομιμήσεις…

Βασίλειος Ν. Πανταζής

Αντιπρόεδρος Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.