Αρχική E.K.A. Η Ένωση Καβάλας για τα προβλήματα των διαχειρίσεων

Η Ένωση Καβάλας για τα προβλήματα των διαχειρίσεων

1116
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καβάλας, προς την Π.Ο.ΑΣ.Υ, σχετικά με τα προβλήματα των διαχειρίσεων ανά την επικράτεια.

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών σας για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο των Διαχειρίσεων, για πρώτη φορά σε επίπεδο Ομοσπονδίας, με τελευταία αυτή που αποτυπώνεται στο υπ’ αριθ. 605/5/18 από 19-06-2017 αίτημα σας για κοινή συνάντηση με Γ.Δ.Ο.Ε.Σ και Α.Ε.Α/Κλάδο Οικ. Υποστήριξης & Πληροφορικής, θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη κάποια επιμέρους προβλήματα και αγωνίες των υπόλογων διαχειριστών, προκειμένου αυτά τύχουν της δέουσας προβολής στην επικείμενη συνάντηση σας:

1.-Χρόνο με το χρόνο παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ενταλματοποίηση δαπανών μέσω παγίας, από την Υ.Δ.Ε. παλαιότερα και πλέον από τη Γ.Δ.Ο.Ε.Σ., με αποτέλεσμα το σύνολο των διαχειρίσεων των Διευθύνσεων της Χώρας να παρουσιάζει τεράστια έλλειψη ρευστότητας. Η καθυστέρηση αυτή αγγίζει μάλιστα τους 10 με 12 μήνες σε περιπτώσεις εκτός έδρας μετακίνησης των συναδέλφων.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με κυριότερα α) την σίτιση των κρατουμένων στα ΠΡΟΚΕΚΑ και ΤΣΦ, β) τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων, με υγρά καύσιμα κίνησης, από το ελεύθερο εμπόριο και γ) τη χορήγηση της προβλεπόμενης προκαταβολής στους συναδέλφους που μετακινούνται στα νησιά για αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Επιπλέον των ανωτέρω προβλημάτων, αυτή η μεγάλη καθυστέρηση έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δαπανών που μεταφέρονται στον κωδικό 9000 και αφορά δαπάνες παρελθόντων ετών, αυξάνοντας τη γραφειοκρατία αφού απαιτείται νέα εκτύπωση βεβαιώσεων και καθυστερώντας περαιτέρω την αποκατάσταση της παγίας.

2.- Από την έναρξη του νόμου 4412/2016 (08-08-2016) ισχύει το παρακάτω καθεστώς:

«Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας και ανεξαρτήτως αξίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ. 7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328. Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 είναι δυνατή μόνον στις αναφερόμενες στην παρ. 3 περιπτώσεις και εφόσον αυτή προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα στα έγγραφα της σύμβασης.» Στο σύνολο σχεδόν των δαπανών που υποβλήθηκαν από τις Διαχειρίσεις ανά την επικράτεια, από 08-08-2016 μέχρι και περίπου το μήνα Μάρτιο 2017, δεν υφίστανται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου), κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης. Οι διαχειριστές, απευθύνθηκαν στις κατά τόπους ΔΟΥ αλλά και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ και αντιμετώπισαν την εξής «αλλοπρόσαλλη» κατάσταση: Άλλες ΔΟΥ εξέδωσαν βεβαιώσεις για την φορολογική κατάσταση των δικαιούχων προμηθευτών κατά την ημερομηνία της ανάθεσης και άλλες όχι, επικαλούμενες είτε ότι δεν προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης για παρελθόντα χρόνο, είτε το απόρρητο λόγω προσωπικών δεδομένων. Το ίδιο συνέβη και με τα κατά τόπου υποκαταστήματα ΙΚΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές δαπάνες (όσες δεν μπόρεσαν να «θεραπευτούν»), να παραμένουν στις διαχειρίσεις και α) να μην μπορεί να αποκατασταθεί η παγία (στην περίπτωση δαπανών παγίας), β) να παραμένουν απλήρωτοι οι προμηθευτές (στην περίπτωση των δαπανών «επί πιστώσει»). Το ανωτέρω πρόβλημα δημιουργήθηκε από την έλλειψη έκδοσης διαταγής-οδηγίας είτε από το Α.Ε.Α. είτε από την Υ.Δ.Ε., διαταγή-οδηγία η οποία έπρεπε να έχει εκδοθεί ΑΜΕΣΑ με την έναρξη εφαρμογής του νόμου 4412/2016 από 08-08-2016. Η μη έγκαιρη έκδοση της εν λόγω διαταγής-οδηγίας πιστοποιείται και από το γεγονός ότι το σύνολο των Διαχειρίσεων των Διευθύνσεων αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ίσως εδώ με κάποια νομοθετική ρύθμιση η οποία να δίνει ένα χρονικό διάστημα ως μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του ν. 4412/2016, ώστε να θεωρούνται σύννομες αυτές οι δαπάνες, θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα.

3.- Οι δαπάνες προμήθειας καυσίμων κίνησης από το ελεύθερο εμπόριο, μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2017 (διαφορετικά σε κάθε Δ.Α., ίσως και μέχρι και το μήνα Μάρτιο 2017) συντάσσονταν και υποβάλλονταν με τις “κρατήσεις να βαρύνουν το Δημόσιο”. Από τότε και μετέπειτα, οι εν λόγω δαπάνες, υποβάλλονται με τις “κρατήσεις να βαρύνουν τον προμηθευτή”.

Για τις δαπάνες που υποβάλλονταν με το αρχικό καθεστώς (επί χρόνια και από το σύνολο των Δ.Α.), υπάρχει πρόθεση από τη ΓΔΟΕΣ, να πληρωθούν με περικοπή, γεγονός που σημαίνει ότι το σύνολο των κρατήσεων θα καταλογισθεί στους διαχειριστές. Το Αρχηγείο οφείλει και σε αυτή την περίπτωση με νομοθετική πρωτοβουλία να επιλύσει το πρόβλημα, αλλιώς θα κληθούν να το κάνουν οι ίδιοι οι διαχειριστές. (τα ποσά μπορεί να κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες, μέχρι και μερικές χιλιάδες ευρώ ανά Δ.Α.). Και σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα ξεκινάει από την έλλειψη έγκαιρης διαταγής-οδηγίας του Α.Ε.Α. και ευτυχώς το όλο θέμα ανακινήθηκε από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου με έγγραφο της στο Α.Ε.Α./Δ/νση Οικονομικών/Τμ. Στέγασης & Υλικού, αλλιώς ακόμη και σήμερα το ΣΥΝΟΛΟ των διαχειρίσεων θα συνέχιζαν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά το παλαιό καθεστώς.

4.-Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν λειτουργούν με ωράρια δημοσίων Υπηρεσιών. Δεν κλείνουν τις αργίες δεν κλειδώνουν τα γραφεία Παρασκευή μεσημέρι και επιστρέφουν Δευτέρα πρωί, δουλεύουν (24) ώρες το 24ωρο και τα περιπολικά αυτοκίνητα κινούνται συνεχώς. Οι διεθνείς διαγωνισμοί που «τρέχουν» για γραφική ύλη, αναλώσιμα και ελαστικά μπορεί να ολοκληρωθούν μήνες αργότερα αν είμαστε τυχεροί και δεν υπάρχουν ενστάσεις και προσφυγές. Δεν νομίζουμε να υπάρχει κανείς νοήμων άνθρωπος που να πιστεύει ότι από 01-01-2017 το σύνολο των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ λειτουργεί χωρίς τα ανωτέρω είδη πρώτης ανάγκης, αφού όσο τρέχουν οι διεθνείς διαγωνισμοί καμία δαπάνη δεν πρόκειται να εγκριθεί. Την λειτουργία των Υπηρεσιών την έχουν αναλάβει σε αυτά τα είδη με δωρεές, Δήμοι, Περιφέρειες και Επιμελητήρια. Όμως και αυτοί πλέον σταματούν. Οφείλει το αρχηγείο σε συνεννόηση με τη Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση για να «ανοίξουν» αιτήματα για συγκεκριμένους Κ.Α.Ε. που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και η Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. να εγκρίνει ΑΜΕΣΑ τα αιτήματα αυτά.

5.- Να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό μία εγκύκλιος, είτε από το Α.Ε.Α., είτε από την ΓΟΔΕΣ, η οποία να είναι πλήρης, (επεξήγηση των σταδίων των διαγωνιστικών διαδικασιών, τι δικαιολογητικά χρειάζονται να είδος δαπάνης, υποδείγματα εγγράφων π.χ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης, κ.α., καθώς και οδηγίες για την σύνταξη και υποβολή των υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων), ώστε και να υπάρχει μια ομοιομορφία στον τρόπο σύνταξης και υποβολής των δαπανών και των υπομνημάτων αλλά και να έχουν οι διαχειριστές κάποια “βοήθεια”.  Για τον ίδιο σκοπό, θα μπορούσε (σε συνεργασία ΓΔΟΕΣ και των Δ/νσεων  Οικονομικών, Πληροφορικής, Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης), να δημιουργηθεί μια εφαρμογή POL, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω και να ενημερώνεται συνεχώς για τις αλλαγές στην νομοθεσία. ( ανάλογη εφαρμογή και μάλιστα συνδρομητική, έχουν οι δήμοι http://www.dimosnet.gr).

Για   το    Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΜΒΡΟΣ                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ