Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4281/2014 που αφορούν το ΤΕΑΠΑΣΑ

Ανάλυση των διατάξεων του Ν.4281/2014 που αφορούν το ΤΕΑΠΑΣΑ

894
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υλοποιώντας την υπόσχεση που έδωσα σε προηγούμενο άρθρο μου, ξεκινώ την προσεκτική και αντικειμενική ανάλυση των διατάξεων του άρθρου 220 του ν.4281/2014, προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι μπορέσουν να κατανοήσουν με τον πιο εύκολο και απλό τρόπο τις αλλαγές που επέρχονται στην ασφάλιση του Κλάδου μας.

Πριν όμως ξεκινήσω, οφείλω να καταστήσω σαφές ότι, η ερμηνεία των διατάξεων όλων των νόμων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των εμπλεκομένων Υπουργείων και κανενός άλλου. Προς τούτο και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο εκδίδονται ερμηνευτικές εγκύκλιες οδηγίες από τους εμπλεκόμενους Φορείς.
Αρχίζοντας λοιπόν την ανάλυση των προαναφερόμενων διατάξεων, προκειμένου γίνουν όλα πλήρως κατανοητά, θα κάνω μια μικρή αναφορά στο ΤΕΑΠΑΣΑ και ειδικότερα στη δομή της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών.
Το ΤΕΑΠΑΣΑ είναι ένα Ταμείο που ασφαλίζονται για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ βοηθήματα και επικουρική υγειονομική περίθαλψη οι αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί, συνοριακοί φύλακες, πυροσβέστες και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη. Προ της ιδρύσεώς του (έτος 2008), υπήρχαν τα κάτωθι έξι (6) αυτοκέφαλα Ταμεία και ένας (1) Κλάδος Υγείας που ασφαλίζονταν κατά περίπτωση οι προαναφερόμενοι.
Αυτοκέφαλα Ταμεία:
α) Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (επικουρική σύνταξη).
β) Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (επικουρική σύνταξη).
γ) Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (επικουρική σύνταξη)
δ) Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (εφάπαξ βοήθημα).
ε) Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (εφάπαξ βοήθημα).   
στ) Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (εφάπαξ βοήθημα).
Τα ως άνω έξι (6) Ταμεία εντάχθηκαν στο ΤΕΑΠΑΣΑ ως φορείς αυτού, υπαγόμενα αναλόγως στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ή Κλάδο Προνοίας (εφάπαξ) και ο Κλάδος Υγείας (παρέμεινε) ως είχε.

Έχοντας λοιπόν διαπιστώσει πλέον, με την παραπάνω ανάλυση, ποια η δομή του ΤΕΑΠΑΣΑ σήμερα, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση των ως άνω διατάξεων.
Από 01/01/2015, οι τρεις ανωτέρω φορείς {πρώην Ταμεία (α), (β) και (γ)} που ανήκουν στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του, εκτός και αν: α) μέχρι 31/12/2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, μετατραπούν αυτοδίκαια σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης ή β) μέχρι 30/06/2015, εφόσον δεν ενταχθούν στο ΕΤΕΑ, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, μετατραπούν αυτοδίκαια σε Ν.Π.Ι.Δ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης βάσει του ορισμού του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών).
Συνεπώς, οι φορείς επικουρικής ασφάλισης του αντίστοιχου Κλάδου του ΤΕΑΠΑΣΑ υπάγονται στο ΕΤΕΑ ή μετατρέπονται σε ΝΠΙΔ και ΟΧΙ οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα {πρώην Ταμεία (δ), (ε) και (στ)}.
Οι εν λόγω φορείς που χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα παραμένουν στο ΤΕΑΠΑΣΑ και άρα συνεχίζεται η εποπτεία τους από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, με την προϋπόθεση όμως ότι, από 01/01/2015 εφαρμόζεται σε αυτούς ο τρόπος λειτουργίας του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση «NDC» (δηλ. για τον υπολογισμό του εφάπαξ λαμβάνονται υπ’ όψιν οι συνολικές ετήσιες εισφορές, ο συντελεστής βιωσιμότητας, τα διοικητικά έξοδα, η περιουσία κ.λπ.), ενσωματώνοντας και τη ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων ή μέχρι 31/12/2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, μετατραπούν αυτοδίκαια σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης (σε αυτή την περίπτωση δε θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη).
Επιπροσθέτως, η παραπάνω διάταξη περί του τρόπου λειτουργίας των φορέων του ΤΕΑΠΑΣΑ που χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα, εφαρμόζεται αναδρομικά και για τις αιτήσεις καταβολής εφάπαξ βοηθήματος που υπεβλήθησαν στους εν λόγω φορείς από την 30/07/2014 και έπειτα.  
Συνεπώς, οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα του Κλάδου Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ παραμένουν σε αυτό με την ως άνω αναλυθείσα προϋπόθεση ή μετατρέπονται σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης.
Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ήδη ο ως άνω τρόπος λειτουργίας του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση «NDC» εφαρμόζεται στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), όπου σήμερα τυγχάνουν ασφαλισμένοι οι πυροσβέστες, το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη & το 80% (περίπου) των αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων.
Τέλος, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 και συγκεκριμένα από 01/01/2015, ο ως άνω τρόπος λειτουργίας θα εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, εκτός και αν μετατραπούν αυτοδίκαια, με την παραπάνω διαδικασία, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης.

Βασίλειος Ν. Πανταζής
Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Μέλος Ε.Κ.Α.